Vabilo na sestanek za izbiro upravnega odbora SIF

Pozdravljeni,

po lanski ustanovitvi Slovenskega internetnega foruma smo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport prevzeli tehnično in administrativno podporo delovanju foruma in v sodelovanju z internetno javnostjo izvedli nekaj aktivnosti.

Namen SIF v vlogi nacionalnega Internet Governance Forum-a (IGF) je aktiviranje in povezovanje internetne javnosti pri razpravah o internetu, zato je po začetnem obdobju nujno, da upravljanje SIF prevzamejo predstavniki internetne javnosti.

Z namenom vzpostavitve upravnega odbora SIF vse zainteresirane vabimo na sestanek, ki bo

v ponedeljek, 9. 6. ob 17:00 uri na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana.

Namen sestanka:

– razprava o pravilih delovanja SIF,
– izbira upravnega odbora SIF,
– prihodnje aktivnosti.

Predlog pravil delovanja SIF:

Pravila Slovenskega Internetnega Foruma

Predlog popravkov pravil SIF (Davor Šoštarič):

Pravila-Slovenskega-Internetnega-Foruma Rev Davor

 

Prosimo, če vašo udeležbo sporočite na info@sif.si.

Vljudno vabljeni!

Objavljeno v Nekategorizirano | Komentiraj

Nevtralnost interneta med motivi in realnostjo

Na trideseti delavnici o telekomunikacijah Vitel 2014 z naslovom Omrežja prihodnosti je bil predstavljen prispevek o nevtralnosti interneta.

V kontekstu aktualnih razprav o nevtralnosti interneta prispevek objavljamo tudi na SIF portalu.

Prispevek:

Vitel 2014 – Nevtralnost interneta med motivi in realnostjo

Predstavitev:

Nevtralnost Interneta 3

Objavljeno v Nekategorizirano | Komentiraj

Ministrstvom posredovana ponudba SIF za sodelovanje internetne tehnične skupnosti pri pripravi zakonskih rešitev

V okviru Slovenskega internetnega foruma je bil dne 13. februarja 2014 organiziran javni posvet na temo Ohranitev odprtega nevtralnega interneta. Tema javnega posveta so bile predlagane spremembe veljavne zakonodaje, s katerimi bi se lahko poseglo v načelo zagotavljanja nevtralnega značaja interneta.

Na posvetu je bilo sklenjeno, da se ministrstvom – pripravljavcem spornih zakonodajnih sprememb ponudi sodelovanje internetne javnosti in tehnične skupnosti v okviru Slovenskega internetnega foruma pri pripravi aktualnih in tudi morebitnih bodočih zakonskih rešitev, ki se dotikajo interneta in informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Skladno z navedenim je MIZŠ v vlogi administrativne podpore delovanju SIF sredi maja Ministrstvu za finance, Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za pravosodje posredoval ponudbo SIF za sodelovanje in pomoč pri pripravi zakonodajnih rešitev.

Spremni dopis MIZŠ

SIF ponudba za sodelovanje

Objavljeno v Nekategorizirano | Komentiraj

17. maj – Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe

Vsako leto 17. maja pod okriljem Združenih narodov obeležujemo svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, kar je hkrati tudi obletnica podpisa mednarodne telegrafske konvencije (Pariz, 1865), ki je prispevala k ustanovitvi Mednarodne zveze za telekomunikacije (ITU). Namen svetovnega dneva telekomunikacij in informacijske družbe je okrepiti zavedanje o možnostih uporabe interneta in drugih komunikacijskih tehnologij za razvoj družbe in gospodarstva.

Tema letošnjega dneva  je »Širokopasovni dostop  za trajnostni razvoj«.

Razvoj širokopasovne infrastrukture je ključni element zagotavljanja inovativne uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij kot podpornih tehnologij v zdravstvu, izobraževanju, javni upravi, trženju in trgovini za doseganje trajnostne družbene gospodarske rasti. Zato se tema letošnjega dneva telekomunikacij in informacijske družbe osredotoča na:

– zavezo vseh zainteresiranih deležnikov za doseganje univerzalnega dostopa do širokopasovnih povezav in do vsebin ter na spodbujanje politične volje za doseganje tega cilja;

– na opredelitev ključnih vrzeli v raziskavah in razvoju širokopasovnih povezav in infrastrukture ter razvoju aplikacij in storitev;

– na opredelitev strateških prioritet delovanja na področju dodeljevanja radiofrekvenčnega spektra za širokopasovni dostop;

– obveznosti univerzalnega dostopa in

– inovativne mehanizme financiranja, ki bodo spodbudili tehnološke rešitve, zlasti za doseganje večje razširjenosti širokopasovnega dostopa na podeželju.

Letošnja tema svetovnega dneva telekomunikacij in informacijske družbe je skladna s prizadevanji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za intenzivnejša vlaganja v gradnjo širokopasovne infrastrukture na podeželskih področjih z javnimi sredstvi. V sodobni družbi je namreč zmogljiva infrastruktura za dostop do interneta visokih hitrosti eden izmed osnovnih pogojev enakomernega razvoja podeželskih področij. V tem kontekstu si do leta 2020 postavljamo cilj dostopa do interneta hitrosti 100 Mb/s za vse in prizadevamo zagotoviti ustrezna sredstva iz EU strukturnih skladov.

Objavljeno v Nekategorizirano | Komentiraj

Javni posvet Vizija razvoja digitalne družbe

24. april 2014, Ministrstvo za  izobraževanje, znanost in šport

Evropska digitalna agenda (EDA), kot ena izmed sedmih vodilnih pobud, namenja informacijsko komunikacijskim tehnologijam (IKT) eno ključnih vlog v prizadevanjih za doseganje strateških ciljev strategije Evropa 2020. Da bi izkoristila razvojne priložnosti, bi morala Slovenija vlagati v digitalno rast in uresničevati strateško usmeritev inovativne in intenzivne uporabe IKT za zagotovitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, enakopravno vključevanje v evropski digitalni trg in za zagotovitev trajnih gospodarskih in družbenih koristi. Slovenija po razvitosti informacijske družbe primerjalno že več kot desetletje pada, kar se nedvomno negativno odraža na drugih razvojnih področjih. Problem je posledica premajhnega zavedanja o pomenu IKT in bistveno prenizkih vlaganj v razvoj informacijske družbe. Evropski konkurenti so ves ta čas vlagali več in bolj sistematično. V interesu razvoja Slovenije je treba s tako prakso prekiniti in zagotoviti razvojna sredstva in pospešiti izvajanje Evropske digitalne agende, da bi zmanjšali razvojni razkorak do najbolj razvitih držav.

Slovenija je v zaključni fazi razvojnega načrtovanja, v okviru katerega bodo razdeljena razvojna finančna sredstva evropskih strukturnih skladov in s tem v precejšni meri tudi začrtane možnosti razvoja informacijske družbe v obdobju 2014 – 2020. Za krovno usmerjanje razvoja se na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pripravlja Nacionalna strategija kibernetske varnosti, Strategija razvoja elektronskih komunikacij in Strategija razvoja informacijske družbe Digitalna Slovenija. Zagotoviti je treba spodbudno razvojno okolje za internetno (in IKT) gospodarstvo, ki predstavlja vedno večji delež bruto družbenega proizvoda, učinkovita povezljivost in internetne inovacije pa so pomembne za rast produktivnosti in zaposlovanja v vseh sektorjih, kar je še posebej pomembno v času, ko se iščejo nove poti za izhod iz krize.

Za razvoj Slovenije je ključno zavedanje in odločitev, da je treba več in bolj sistematično investirati v našo digitalno prihodnost oz. digitalno rast, za kar je predlagana krovna strateška usmeritev:

Republika Slovenija se bo prednostno razvijala v smeri sodobne informacijske družbe z upoštevanjem načel:

 • splošne digitalizacije,
 • intenzivne in inovativne uporabe IKT v  gospodarstvu in vseh segmentih družbe,
 • razvoja visokokvalitetne širokopasovne infrastrukture dostopne za vse in
 • razvoja vključujoče informacijske družbe.

Za vključitev zainteresirane javnosti v razpravo o strateških izhodiščih, ciljih in smereh razvoja informacijske družbe, sta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Slovenski internetni forum pripravila javni posvet Vizija razvoja digitalne družbe.

V razpravi so sodelovali:

 • dr. Zoran Stančič, DG CONNCT,
 • prof. dr. József Györkös, predsednik CONNECT Advisory Forum,
 • prof. dr. Janez Bešter, IKT mreža,
 • Aleš Špetič, glasnik digitalnih tehnologij,
 • Franc Dolenc, AKOS,
 • Dušan Zupančič, ZIT GZS,
 • Domen Savič, sourednik portala E-demokracija.

Javni posvet je povezoval Marjan Turk, Direktorat za informacijsko družbo, MIZŠ.

Namen javnega posveta je bil prispevati k iskanju odgovorov na dileme glede strateških usmeritev in razvojnih priložnosti Slovenije pri sistematičnem razvoju digitalne družbe s povezovanjem in usklajenim delovanjem vseh deležnikov. Poseben poudarek je bil na iskanju naprednih razvojnih idej, katerih uresničitev bi Slovenijo oblikovala v sodobno digitalno družbo.

Zapisnik o dogodku

Posnetek dogodka

Objavljeno v Dogodki | Označeno , | Komentiraj

Zapisnik in zaključki z javnega posveta SIF na temo ohranitve odprtega nevtralnega interneta

Dne 13. februarja 2014 je Slovenski internetni forum (SIF) organiziral javni posvet na temo Ohranitev odprtega nevtralnega interneta. Namen zadevnega posveta je bil soočenje argumentov pripravljavcev predloga novega Zakona o igrah na srečo (ZIS-1), predloga novele Zakona o inšpekcijskem nadzora (ZIN-B) in predloga novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-M) z argumenti zagovornikov odprtega nevtralnega interneta.

Ob zaključku razprave so se udeleženci javnega posveta strinjali, da se v okviru Slovenskega internetnega foruma pripravi dopis, ki bi ga posredovali pristojnim ministrstvom in s katerim bi pripravljavcem obravnavanih zakonskih rešitev ponudili sodelovanje pri iskanju bolj učinkovitih in sprejemljivih rešitev, ki se nanašajo na internet.

V prilogi je krajši zapis javnega posveta in osnutek dopisa, ki ga bi v imenu SIF posredovali na Ministrstvo za finance, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za pravosodje.

Zainteresirano javnost prosimo za pripombe in predloge glede dopisa ministrstvom.

Zapisnik SIF posveta 13. 2. 2014 Dopis SIF ministrstvom za sodelovanje

Objavljeno v Nekategorizirano | Komentiraj

Sporočilo Komisije: Internetna politika in upravljanje interneta – Vloga Evrope pri oblikovanju prihodnosti upravljanja interneta

Evropska komisija je 12. februarja 2014 sprejela Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Internetna politika in upravljanje interneta – Vloga Evrope pri oblikovanju prihodnosti upravljanja interneta. Sporočilo vsebuje predlog za podlago za skupno evropsko vizijo glede upravljanja interneta, pri čemer Evropska komisija med drugim predlaga:

 • oblikovanje sklopa načel o upravljanju interneta, ki spoštuje temeljne pravice in demokratične vrednote,
 • okrepitev vloge foruma o upravljanju interneta,
 • obravnavo globalizacije funkcij organizacije ICANN in organa IANA,
 • okrepitev pristopa z več deležniki (multi-stakeholder approach) na področju upravljanja interneta,
 • razvoj Observatorija za globalno internetno politiko (GIPO),
 • pripravo delavnic z mednarodnimi strokovnjaki z namenom oblikovanja priporočil itd.

Na Sporočilo Evropske komisije lahko države članice podajo svoja mnenja, zato vas pozivamo, da nam kot internetna javnost podate morebitne predloge in pripombe z namenom oblikovanja našega (skupnega) stališča.

Slovenska verzija sporočila   Angleška verzija sporočila

Objavljeno v Upravljanje | Komentiraj

Javni posvet Ohranitev odprtega nevtralnega interneta

V zadnjem času so bili v javni obravnavi oziroma medresorskem usklajevanju predlogi sprememb veljavne zakonodaje (predlog novega Zakona o igrah na srečo ter novel Zakona o inšpekcijskem nadzoru in Zakona o kazenskem postopku), ki bi lahko pomembno posegli v načelo zagotavljanja odprtega in nevtralnega značaja interneta, kot je uzakonjen z 203. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 in 110/13). Legitimne interese in cilje pripravljavcev predlogov zakonov je sicer moč razumeti, vendar pa je zakonodajno poseganje v pravice dostopa do interneta in njegove uporabe tako zelo občutljiva tema, da tovrstna prizadevanja zahtevajo temeljitejše premisleke in presojo vpliva. Kot prispevek k širši javni razpravi o navedeni tematiki je Slovenski internetni forum organiziral javni posvet Ohranitev odprtega nevtralnega interneta. Posvet je potekal 13. februarja 2014.

V razpravi so sodelovali:

 • mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke,
 • Matej Podbevšek, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije,
 • Mišo Kanlić, Generalna policijska uprava,
 • Gorazd Božič, SI-CERT,
 • Aleš Špetič, digitalni glasnik,
 • Jan Žorž, Internet Society,
 • Primož Bratanič, Slo-Tech,
 • Matjaž Straus Istenič, SINOG.

Javni posvet je povezoval Marjan Turk, generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo, MIZŠ.

Drugi o posvetu:

Objavljeno v Dogodki | Označeno | Komentarji so izklopljeni za Javni posvet Ohranitev odprtega nevtralnega interneta

Pregled odgovornosti in transparentnosti dela ICANN

21. oktobra 2013 je bil objavljen osnutek poročila in priporočil 2. skupine za pregled odgovornosti in transparentnosti dela ICANN (ATRT 2 – Second Accountability and Transparency Review Team).

Glavne naloge ATRT 2 so:

 • oceniti kako ICANN izvajanje priporočila iz predhodnih pregledov,
 • odboru ICANN pripraviti nova priporočila, ki bodo nadalje izboljšala odgovornost ICANN in preglednost nad njihovim delovanjem,
 • pripraviti priporočila glede izboljšave samega postopka pregleda.

Osnutek poročila in priporočil lahko najdete na naslednji povezavi: http://www.icann.org/en/news/public-comment/atrt2-recommendations-21oct13-en.htm in je odprt za javno komentiranje do 22. novembra.

Skupina naj bi svoje končno poročilo s priporočili objavila 31. Decembra 2013.

Objavljeno v Upravljanje | Komentiraj

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji

Predlog direktive o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji (Predlog direktive, doc)

Objavljeno v Varnost | Komentiraj